Nemecko

Sociálne zabezpečenie v Nemecku

Organizácia a financovanie

Zákonné dôchodkové poistenie (Gesetzliche Rentenversicherung) riadia nemecký spolkový inštitút dôchodkového poistenia (Deutsche Rentenversicherung Bund), regionálne inštitúcie dôchodkového poistenia v Nemecku (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), nemecké dôchodkové poistenie pre odvetvie ťažby, železníc a námorníctva (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) a poľnohospodárske starobné fondy (Landwirtschaftliche Alterskassen).

Zákonné zdravotné poistenie

Zákonné zdravotné poistenie (Gesetzliche Krankenversicherung) zabezpečuje približne 145 poisťovní, pričom niektoré fungujú na regionálnej (napr. miestne zdravotné poisťovne, Ortskrankenkassen) a iné na vnútroštátnej úrovni (napr. väčšina doplnkových poisťovní, Ersatzkassen). Tieto poisťovne sú dostupné všetkým bez ohľadu na povolanie alebo zamestnanie v spoločnosti (výnimkou sú poľnohospodárske poisťovne pre poľnohospodárov). Okrem niekoľkých osobitných kategórií (napr. štátni úradníci, sudcovia, vojaci) sú všetci zamestnanci povinne poistení, pokiaľ ich mzda nepresiahne každoročne stanovenú hornú hranicu počas jedného roka. V prípade kratšieho pracovného času sa uplatňujú osobitné predpisy. Zdravotné poisťovne riadia vyberanie príspevkov sociálneho poistenia pre všetky odvetvia.

Zákonné opatrovateľské poistenie pri dlhodobej starostlivosti

Každá zákonná zdravotná poisťovňa zriadila poisťovňu pre oblasť dlhodobej starostlivosti, ktorej nezávislou zodpovednosťou je vyplácať dávky poberateľom vyžadujúcim dlhodobú starostlivosť. Všetky osoby, ktoré sú poistencami zákonnej zdravotnej poisťovne, sú kryté voči riziku vzniku potreby dlhodobej starostlivosti v tej istej poisťovni. Osoby so súkromným zdravotným poistným krytím musia uzavrieť súkromnú poistnú zmluvu pre prípad dlhodobej starostlivosti. (Okrem toho je možné uzavrieť dobrovoľné poistenie dlhodobej starostlivosti so súkromnými poisťovňami.)

Zákonné úrazové poistenie

Príslušné organizácie zákonného úrazového poistenia (Gesetzliche Unfallversicherung) sú úrazové poisťovne pre priemyselné odvetvie a poľnohospodárstvo (Berufsgenossenschaften) a úrazové poisťovne pre verejný sektor.

Zákonné poistenie v nezamestnanosti

Zákonné poistenie v nezamestnanosti (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) je povinné a vykonáva ho spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). BA má hlavné ústredie, regionálne riaditeľstvá a miestne pobočky. Zákonné poistenie v nezamestnanosti sa vzťahuje na všetkých zamestnancov (robotníci, úradníci, učni a mladé osoby so zdravotným postihnutím).

Samospráva

Jednotlivé oblasti sociálneho poistenia sú riadené poisťovacími inštitúciami na základe princípu samosprávy. Na tento účel zakladajú poisťovacie inštitúcie samosprávne orgány (zasadnutia zástupcov a predstavenstva alebo správnej rady), ktoré pozostávajú z rovnakého počtu zástupcov zamestnávateľov a poistencov. Do oblasti poistenia v nezamestnanosti patria zástupcovia verejného sektora ako tretia strana.Členovia samosprávnych orgánov sú každých šesť rokov volení zamestnávateľmi a poistencami na základe princípu rotácie.

Kontrola

Inštitúcie sociálneho poistenia podliehajúce samospráve zodpovedajú za výkon svojich úloh v súlade so zákonom a celkovou legislatívou. Podliehajú štátnemu dozoru, ktorý vykonáva dozorný orgán. Spolkové poisťovacie inštitúcie, ktorých jurisdikcia pokrýva viac než tri spolkové krajiny (Länder), vo všeobecnosti podliehajú dozoru zo strany Spolkového úradu poistenia (Bundesversicherungsamt). Na ostatné poisťovacie inštitúcie (na úrovni spolkových krajín) dozerá spolková krajina (Land), v ktorej sídlia. Informácie o tom, ktorý kontrolný orgán sa týka vás, vám poskytne vaša poisťovacia inštitúcia. V prípadoch, keď za základné záležitosti a plošné funkcie zodpovedá nemecký úrad dôchodkového poistenia – spolkový úrad, kontrolu vo všeobecnosti vykonáva spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí a spolkový úrad poistenia.

Dátum príspevku: 26.01.2020, aktualizované: 9.03.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, I. Všeobecné informácie

© Európska únia, 2012