Nemecko

Kedy máte v Nemecku nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi?

Nemecko: Dávky sociálnej pomoci, príspevok pre nevidiacich a príspevok na opatrovanie

Dávky sociálnej pomoci

Každá osoba, ktorá si sama nedokáže zabezpečiť obživu svojimi vlastnými prostriedkami, či už finančnými (príjmy a dedičstvo) alebo fyzickými (schopnosť pracovať), alebo vďaka pomoci tretej osoby, si môže uplatniť nárok na sociálnu pomoc za predpokladu, že má bydlisko v Nemecku.

Právne predpisy o sociálnej pomoci sa vzťahujú na niekoľko oblastí, ktoré upravujú jednotlivé dávky zodpovedajúce osobitným situáciám. Tieto dávky sú súčasťou systému minimálnych zdrojov podliehajúcich prieskumu majetkových pomerov financovaného z daní, ktorých účelom je zabezpečiť slušné živobytie pre osoby v núdzi, ktoré sú práceneschopné a ktoré nemajú dostatočný príjem na uspokojenie potrieb svojej rodiny (Bedarfsgemeinschaft), alebo ktoré nedostávajú potrebnú podporu od iných ľudí. Predovšetkým osoby mladšie ako 65 rokov, ktoré si sami nedokážu zabezpečiť existenčné prostriedky a ktoré sú práceneschopné, poberajú dávky z kategórie pomoci na obživu (Hilfe zum Lebensunterhalt). Osoby staršie ako 65 rokov alebo osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú zo zdravotných dôvodov trvale alebo úplne práceneschopné, si môžu uplatniť nárok na príplatok k dôchodku v starobe vychádzajúci z potrieb (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Nezamestnaní, ktorí sú práceschopní a bez prostriedkov, môžu požiadať o vyplácanie základného príspevku pre uchádzačov o zamestnanie (podpora v nezamestnanosti II/sociálna podpora).

Každý člen domácnosti má nárok na samostatnú sociálnu podporu. Celková suma podpory sa zvyšuje v závislosti od veľkosti rodiny. Príjmy a majetok žiadateľa a manželského partnera alebo partnera žijúceho v spoločnej domácnosti sa zohľadňujú pri výpočte dávok.

Príspevok pre nevidiacich a príspevok na opatrovanie

Podľa právnych predpisov jednotlivých spolkových krajín môžu osoby s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku poberať za istých podmienok príspevky pre nevidiacich a príspevky na opatrovanie v závislosti od jednotlivých spolkových krajín (Landesblindengeld a Landespflegegeld). V niektorých spolkových krajinách si môžu sluchovo postihnuté osoby a osoby s istými druhmi ťažkého zdravotného postihnutia takisto uplatniť nárok na príspevok na opatrovanie. Nárok na tieto dávky je podmienený bydliskom alebo trvalým pobytom v príslušnej spolkovej krajine.

Dátum príspevku: 7.02.2020, aktualizované: 7.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, XI. Minimálne zdroje

© Európska únia, 2012