Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Sme veľmi radi, že vás zaujíma naša spoločnosť. Ochrana údajov má obzvlášť vysokú prioritu pri správe spoločnosti Medialink Communications Consult s.r.o. Používanie webovej stránky Medialink Communications Consult s.r.o. je v zásade možné bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá využívať osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov av súlade s údajmi uvedenými v Medialink Communications Consult s.r.o. príslušné predpisy o ochrane údajov špecifické pre danú krajinu. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú dotknuté osoby informované o svojich právach.

Medialink Communications Consult s.r.o. ako kontrolór zaviedol početné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu je každý subjekt údajov oprávnený zasielať nám osobné údaje alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Medialink Communications Consult s.r.o. je založená na terminológii používanej európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov pri vydávaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, radi by sme vopred vysvetlili pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce výrazy:

 • a)    osobné údaje

  Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom priradenia k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, online identifikátor alebo jedna alebo viac osobitných charakteristík, vyjadrenie fyzických, fyziologických, je možné identifikovať genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b)    dotknutá osoba

  Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 • c)    spracovanie

  Spracovanie je akýkoľvek proces alebo séria procesov vykonávaných s pomocou alebo bez pomoci automa zovaných procesov v súvislos  s osobnými údajmi, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, objednávanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, čítanie, dopytovanie, použi e , zverejnenie prenosom, distribúciou alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, porovnávania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 • d)    obmedzenie spracovania

  Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 • e)    profilovanie

  Profilovanie je akýkoľvek typ automa zovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že sa  eto osobné údaje používajú na hodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, hospodárskej situácie, zdravia, osobných údajov Analyzujte alebo predpovedajte preferencie, záujmy, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo zmenu umiestnenia tejto fyzickej osoby.

 • f)     pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemôžu byť pridelené konkrétnemu subjektu údajov bez použi a dodatočných informácií za predpokladu, že sa  eto ďalšie informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje nemožno priradiť k iden fikovanej alebo iden fikovateľnej fyzickej osobe.

 • g)    osoba zodpovedná alebo zodpovedná za spracovanie

  Osoba zodpovedná alebo zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými rozhodne o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, je možné podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov určiť zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá pre jej pomenovanie.

 • h)    spracovateľ

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

 • i)      príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tre u stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje ako súčasť osobitného mandátu vyšetrovania podľa práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov, sa však za príjemcov
  nepovažujú.

 • j)      tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené spracovávať osobné údaje v priamej zodpovednos prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

 • k)    súhlas

  Súhlas je akékoľvek vyjadrenie vôle dobrovoľne poskytnutej dotknutou osobou pre konkrétny prípad informovaným spôsobom a jednoznačne vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú za ostatné členské štáty Európskej únie a ďalšie ustanovenia, ktoré majú charakter ochrany údajov, zodpovedné:

Medialink Communications Consult s.r.o.

Dlouhá 715/38

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 605 512356

E-Mail: info@interpraca.sk

Website: www.interpraca.sk

3. Cookies

Webová stránka Medialink Communications Consult s.r.o. používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené očítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Početné webové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnoho súborov cookie obsahuje tzv. ID súborov cookie. ID súboru cookie je jedinečný iden fikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť webové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehľadávaču, v ktorom bol uložený súbor cookie. To umožňuje navš veným webovým serverom a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehľadávač môže byť rozpoznaný a iden fikovaný pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Použtím cookies môže spoločnosť Medialink Communications Consult s.r.o. poskytnúť užívateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by neboli možné bez nastavenia cookies.

Cookie môžu byť použité na op malizáciu informácií a ponúk na našom webe pre užívateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webových stránok, ktorý používa cookies, nemusí zadávať svoje prístupové údaje zakaždým, keď navš vi web, pretože to preberá webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka pomocou súboru cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke pomocou vhodného nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo namietať pro  nastaveniu cookies. Okrem toho je možné kedykoľvek nastavené cookies odstrániť pomocou internetového prehliadača alebo iných so vérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehľadávačoch. Ak príslušná osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v použitom internetovom prehliadači, za určitých okolnos  nie je možné v plnom rozsahu využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

4. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti Medialink Communicatons Consult s.r.o. zbiera množstvo všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď k nim pristupuje dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Je možné zaznamenať: (1) použité typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webovú stránku, z ktorej prístupový systém pristupuje na našu webovú stránku (takzvaný sprostredkovateľ), (4) podstránky, ktoré používajú prístupový systém na našej webovej stránke môže byť riadený, (5) dátum a čas prístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie rizík v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Medialink Communications Consult s.r.o nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne doručenie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky a reklamu na ňu, (3) zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a (4) poskytovať orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie preto štatisticky vyhodnocuje spoločnosť Medialink Communications Consult s.r.o. na jednej strane a tiež s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti s cieľom v konečnom dôsledku zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej webovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa údajov poskytnutím osobných údajov. Ktoré osobné údaje sa odovzdávajú osobe zodpovednej za spracovanie, vyplývajú z príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu. Osobné údaje vložené dotknutou osobou sa zhromažďujú a ukladajú výlučne na interné použitie kontrolórom a na ich vlastné účely. Prevádzkovateľ môže zariadiť prenos do jedného alebo viacerých spracovateľov, napríklad poskytovateľa balíkových služieb, ktorý tiež používa osobné údaje výlučne na interné použitie, ktoré možno pripísať prevádzkovateľovi.

Registráciou na webovej stránke kontrolóra sa uloží aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) dotknutej osoby, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa ukladajú na pozadí, že zneužitiu našich služieb sa dá zabrániť iba týmto spôsobom, a ak to bude potrebné, tieto údaje umožňujú vyšetriť spáchané trestné činy. V tomto ohľade je ukladanie týchto údajov potrebné na zabezpečenie kontrolóra údajov. Tieto údaje sa v zásade nebudú poskytovať tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich odovzdať alebo ak sa tieto údaje nepoužijú na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov slúži kontrolórovi údajov k tomu, aby poskytol obsah alebo služby subjektu údajov, ktoré vzhľadom na povahu veci môžu byť ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ údajov poskytne každej dotknutej osobe na požiadanie informácie o tom, aké osobné údaje o dotknutej osobe sú kedykoľvek uložené. Okrem toho osoba zodpovedná za spracovanie opravuje alebo vymazáva osobné údaje na žiadosť alebo radu dotknutej osoby za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie. V tejto súvislosti má dotknutá osoba ako kontaktnú osobu k dispozícii celý personál kontrolóra.

6. Kontaktovať možnosť prostredníctvom webovej stránky

Na základe právnych predpisov obsahuje web spoločnosti Medialink Communications Consult s.r.o. informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. Elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje správcu údajov e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje prenášané dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto údaje dobrovoľne prenášané od dotknutej osoby do kontrolóra údajov sa ukladajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

7. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Správca údajov spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania údajov alebo ak tak urobí európsky zákonodarca alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, ktorý z prevádzkovateľov údajov je predmetom, bol poskytnutý.

Ak sa účel uchovávania už neuplatňuje alebo ak lehota na uchovávanie predpísaná európskou smernicou a poskytovateľom nariadenia alebo iným zodpovedným zákonodarcom uplynie, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami bežne zablokujú alebo vymažú.

8. Práva dotknutej osoby

 • a)    Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa údajov potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na potvrdenie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • b)    Právo na informácie

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov kedykoľvek dostávať bezplatne informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom uložené, a kópiu týchto informácií od osoby zodpovednej za spracovanie. Poskytovateľ európskej smernice a nariadenia ďalej poskytol dotknutej osobe informácie o týchto informáciách:

  • účely spracovania
   kategórie spracúvaných osobných údajov
   príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, najmä pre príjemcov v tretích krajinách alebo s medzinárodnými organizáciami
   ak je to možné, plánované trvanie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania
   existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo na obmedzenie spracovania
   zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu
   právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   ak osobné údaje nie sú zhromažďované od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov
   existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu

   

 • Dotknutá osoba má tiež právo na informácie o tom, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba tiež právo dostať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • c)    Právo na opravu

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požiadať o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Dotknutá osoba má ďalej, s prihliadnutím na účely spracovania, právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov - aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia .

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • d)   Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od zodpovednej osoby okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ak sa uplatňuje jeden z týchto dôvodov a pokiaľ nie je potrebné ich spracovanie:

  • Osobné údaje boli na tieto účely zhromaždené alebo spracované iným spôsobom, na ktorý už nie sú potrebné.
   Dotknutá osoba odoberie svoj súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. A) GDPR, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.
   Subjekt údajov namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne závažné legitímne dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR.
   Osobné údaje boli spracované nelegálne.
   Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým podlieha prevádzkovateľ.
   Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

   

 • Ak existuje jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené v spoločnosti Medialink Communications Consult s.r.o. vymazané, môžu sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca kontrolóra.

 •  

 • Zamestnanec Medialink Communications Consult s.r.o. zabezpečí okamžité vybavenie žiadosti o vymazanie.

 •  

 • Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou Medialink Communications Consult s.r.o. a naša spoločnosť ako zodpovedná strana je povinná vymazať osobné údaje v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, Medialink Communications Consult s.r.o. zohľadňuje dostupné technológie a náklady na implementáciu Primerané opatrenia vrátane technických opatrení na informovanie ostatných prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba vymazala všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo ich kópie z týchto iných správcov údajov. Požaduje replikácie týchto osobných údajov, pokiaľ nie je potrebné ich spracovanie. Zamestnanec Medialink Communications Consult s.r.o. zabezpečí potrebné individuálne prípady.

 • e)    Právo na obmedzenie spracovania

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

  • Subjekt údajov spochybňuje presnosť osobných údajov na časové obdobie, ktoré umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať presnosť osobných údajov.
   Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje, aby sa použitie osobných údajov obmedzilo.
   Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
   Dotknutá osoba má námietky proti spracovaniu v súlade s Článok 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.
 •  

 • Ak je splnená jedna z vyššie uvedených požiadaviek a dotknutá osoba si želá obmedziť osobné údaje uložené v spoločnosti Medialink Communications Consult s.r.o., môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 •  

 • Zamestnanec Medialink Communications Consult s.r.o. zabezpečí obmedzenie spracovania.

 • f)     Právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov na prijímanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré dotknutej osobe poskytla zodpovedná osoba, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. A) GDPR alebo zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola odovzdaná zodpovednej osobe.

  Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby k druhej, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné, a ak áno, tým nie sú dotknuté práva a slobody ostatných ľudí.

 •  

 • Za účelom uplatnenia práva na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zamestnanca Medialink Communications Consult s.r.o.

 • g)    Právo namietať

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktorá je založená na článku 6 ods. 1 písm. E) alebo f GDPR dochádza k vzneseniu námietky. Platí to aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

 • V prípade námietky spoločnosť Medialink Communications Consult s.r.o. nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo ak ich spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo ochrana právnych nárokov.

  Ak spoločnosť Medialink Communications Consult s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu Medialink Communications Consult s.r.o. na účely priameho marketingu, Medialink Communications Consult s.r.o. už nebude na tieto účely spracovávať osobné údaje.

 •  

 • Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z ich konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré sa vykonávajú v spoločnosi Medialink Communications Consult s.r.o. na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. GDPR sa koná s cieľom namietať, pokiaľ také spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

 •  

 • Na uplatnenie práva namietať môže dotknutá osoba priamo kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca Medialink Communications Consult s.r.o. alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba si tiež môže uplatniť svoje právo namietať v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES, prostredníctvom automatizovaných postupov, ktoré využívajú technické špecifikácie.

 • h)    Automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a regulačným orgánom, aby nepodliehala rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania -, ktoré má právne účinky alebo podobné významné účinky. ovplyvnené, pokiaľ nie je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) je prípustné z dôvodu práva Únie alebo členského štátu, ktorého sa prevádzkovateľ vzťahuje, a podľa tohto právneho predpisu. obsahujú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj legitímne záujmy dotknutej osoby alebo (3) sa konajú s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) sa prijme s výslovným súhlasom dotknutej osoby, Medialink Communications Consult s.r.o. prijíma primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj chrániť legitímne záujmy dotknutej osoby, ktorá zahŕňa aspoň právo na zásah osoby zodpovednej osoby, vyjadriť svoje vlastné postavenie a napadnúť rozhodnutie.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva s ohľadom na automatizované rozhodnutia, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

 • i)      Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

9. Ochrana údajov pre aplikácie a v procese podávania žiadosti

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie sa môže vykonávať aj elektronicky. Je to najmä prípad, keď žiadateľ pošle príslušné dokumenty žiadosti osobe zodpovednej za spracovanie elektronickými prostriedkami, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie pracovnú zmluvu so žiadateľom, prenesené údaje sa uložia na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak prevádzkovateľ neuzatvorí pracovnú zmluvu so žiadateľom, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnuti za predpokladu, že neexistujú žiadne iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa údajov, ktoré by boli v rozpore s vymazaním. Ďalším legitímnym záujmom v tomto zmysle je napríklad povinnosť poskytnúť dôkaz v konaní podľa zákona o všeobecnom zaobchádzaní (ďalej len „ZVZ“).

10. Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a použia AddThis 

Ovládač má na tejto webovej stránke integrované komponenty spoločnos AddThis. AddThis je takzvaný poskytovateľ záložiek. Táto služba umožňuje zjednodušené záložky webových stránok pomocou tlačidiel. Umiestnením kurzora myši na komponent AddThis alebo kliknutím naň sa zobrazí zoznam so službami záložiek a zdieľania. AddThis sa používa na viac ako 15 miliónoch webových stránok a tlačidlá sa zobrazujú viac ako 20 miliárd krát ročne, podľa prevádzkujúcej spoločnosti.

AddThis prevádzkuje spoločnosť AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná radičom a do ktorej bola integrovaná súčasť AddThis, príslušná súčasť AddThis automaticky vyzve internetový prehľadávač v systéme informačnej technológie dotknutej osoby, aby zhromaždil údaje z Stiahnite si webovú stránku www.addthis.com . V rámci tohto technického procesu AddThis získava vedomosti o návšteve a o tom, ktorá konkrétna jednotlivá stránka tejto webovej stránky používa systém informačných technológií používaný dotknutou osobou. AddThis tiež získa vedomosti o IP adrese počítačového systému používaného dotknutou osobou, prideleného poskytovateľom internetových služieb (ISP), typu prehliadača, jazyku prehliadača, webovej stránke prístupnej pred našou webovou stránkou, dátume a čase návštevy našej webovej stránky. AddThis používa tieto údaje na vytvorenie anonymizovaných užívateľských profilov. Údaje a informácie prenášané do AddThis týmto spôsobom umožňujú spoločnosti AddThis samotnej, ako aj spoločnostiam pridruženým k AddThis alebo jej partnerským spoločnostiam, cielene osloviť návštevníkov webovej stránky kontrolóra pomocou personalizovanej a záujmovo orientovanej reklamy.

AddThis zobrazuje prispôsobené reklamy založené na záujmoch na základe súborov cookie od spoločnosi. Tento súbor cookie analyzuje individuálne surfovacie správanie počítačového systému používaného dotknutou osobou. Cookie ukladajú návštevy webových stránok z počítačového systému.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehľadávača by tiež zabránilo AddThis v nastavení cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť cookies, ktoré už AddThis nastavil, kedykoľvek zmazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má tiež možnosť trvalo namietať proti spracovaniu osobných údajov zo strany AddThis. Na tento účel musí dotknutá osoba stlačiť tlačidlo opt-out na odkaze http://www.addthis.com/privacy/opt-out , ktorým sa nastaví súbor cookie pre odhlásenie. Súbor „opt-out“ set s námietkou je uložený v systéme informačných technológií, ktorý používa dotknutá osoba. Ak sa súbory cookie v systéme dotknutej osoby po námietke odstránia, dotknutá osoba musí znova zavolať odkaz a nastaviť nový súbor cookie pre opt-out.

Pri nastavení súboru „opt-out“ však existuje možnosť, že webové stránky správcu údajov už nebudú môcť byť v plnej miere použité pre dotknutú osobu.

Platné nariadenia spoločnosti AddThe o ochrane údajov nájdete na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacypolicy .

11. Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

Ovládač má na tejto webovej stránke integrované komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miestom spoločenských stretnutí prevádzkovaných na internete, komunita online, ktorá zvyčajne používateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo podnikové informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné profily, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak postihnutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je Facebook Ireland Ltd., 4 námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná radičom a do ktorej je integrovaná súčasť Facebooku (doplnok Facebook), príslušný Facebook automaticky aktivuje internetový prehľadávač v informačnom systéme príslušnej osoby. Komponent spôsobí, že reprezentácia príslušného komponentu Facebook bude stiahnutá z Facebooku. Úplný prehľad všetkých doplnkov na Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . V rámci tohto technického procesu Facebook získa vedomosti o tom, na ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštevuje príslušná osoba.

Ak je dotknutá osoba prihlásená súčasne na Facebook, Facebook uznáva zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a na celú dobu svojho pobytu na našej webovej stránke, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky navštívi dotknutá osoba. Tieto informácie zhromažďuje súčasť Facebook a priraďuje sa k príslušnému účtu Facebook príslušnej osoby Facebookom. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných na našej webovej stránke, napríklad na tlačidlo „ Páči sa mi“, alebo ak dotknutá osoba urobí komentár, Facebook priradí tieto informácie k osobnému užívateľskému účtu Facebook dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží dát.

Facebook vždy prijíma prostredníctvom zložky Facebook informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie preniesli na Facebook, môže zabrániť prenosu odhlásením zo svojho účtu Facebook pred prístupom na našu webovú stránku.

Zásady týkajúce sa údajov zverejnené spoločnosťou Facebook, ktoré sú k dispozícii na stránke https://de-de.facebook.com/about/privacy/ , poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Vysvetľuje tiež, ktoré možnosti nastavenia Facebook ponúka na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačenie prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môže subjekt údajov použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

12. Predpisy o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie Google AdSense

Kontrolór integroval Google AdSense na túto webovú stránku. Google AdSense je online služba, ktorá umožňuje umiestňovanie reklamy na webové stránky tretích strán. Google AdSense je založený na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazené na webových stránkach tretích strán tak, aby sa zhodovali s obsahom príslušných webových stránok tretích strán. Program Google AdSense umožňuje zacielenie používateľov internetu na základe záujmov, ktoré sa implementuje generovaním individuálnych profilov používateľov.

Komponent Google AdSense prevádzkuje spoločnosť Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom komponentu Google AdSense je integrovať reklamy na našu webovú stránku. Google AdSense umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie je spoločnosť Alphabet Inc. schopná analyzovať použitie našej webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolórom a do ktorej je integrovaná súčasť Google AdSense, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky spustí pomocou príslušnej súčasti Google AdSense. Prenášať údaje spoločnosti Alphabet Inc. za účelom online reklamy a vyrovnania provízií. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Alphabet Inc. dostáva vedomosti o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Alphabet Inc. používa okrem iného na zistenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné povolenie vyhlásení o províziách.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Alphabet Inc. v nastavení súborov cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Cookies, ktoré už spoločnosť Alphabet Inc. nastavila, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Google AdSense používa aj tzv. Sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je zabudovaná do webových stránok, aby umožnila záznam protokolových súborov a analýzu protokolových súborov, čo umožňuje vykonať štatistickú analýzu. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môže spoločnosť Alphabet Inc. rozpoznať, či a kedy subjekt údajov otvoril webovú stránku a na ktoré odkazy dotknutá osoba klikla. Sledovacie pixely sa okrem iného používajú na hodnotenie toku návštevníkov webovej stránky.

Prostredníctvom služby Google AdSense sa osobné údaje a informácie, ktoré obsahujú aj IP adresu a sú potrebné na zaznamenávanie a fakturáciu zobrazovaných reklám, prevádzajú na Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sa ukladajú a spracúvajú v Spojených štátoch amerických. Alphabet Inc. môže zdieľať tieto osobné  informácie získané technickým postupom s tretími stranami.

Google AdSense je podrobnejšie vysvetlený pod týmto odkazom https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ .

13. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Kontrolór integroval súčasť Google Analytics (s funkciou anonymizácie) na túto webovú stránku. Google Analytics je služba na webovú analýzu. Analýza webu je zhromažďovanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba na analýzu webu zhromažďuje okrem iného údaje, z ktorých webových stránok dotknutá osoba prišla na webovú stránku (tzv. Sprostredkovateľ), na ktoré podstránky webovej stránky sa dostal alebo ako často a na ako dlho sa podstránka prezerala. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správca údajov používa pre webovú analýzu pomocou nástroja Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Týmto dodatkom sa spoločnosť Google skráti a anonymizuje spoločnosť Google IP adresu internetového pripojenia dotknutej  osoby, ak prístup na našu webovú stránku pochádza z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva získané údaje a informácie, okrem iného, na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie online správ, ktoré ukazujú aktivity na našej webovej stránke, a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics umiestni súbor cookie do informačného systému subjektu údajov. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie dokáže spoločnosť Google analyzovať použitie našej webovej stránky. Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolórom a do ktorej je integrovaná súčasť Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky spustí pomocou príslušnej súčasti Google Analytics. Prenos údajov spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava vedomosti o osobných údajoch, napríklad o adrese IP dotknutej osoby, ktorú spoločnosť Google okrem iného používa na zisťovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné povolenie vyhlásení o províziách.

Cookie sa používajú na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev dotknutej osoby na našom webe. Tieto osobné údaje vrátane adresy IP internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa pri každej návšteve našej webovej stránky prevedú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google umiestniť súbor cookie do informačného systému dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov vygenerovaných službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google, a zabrániť im. Príslušná osoba musí na tento účel stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Tento doplnok prehliadača hovorí službe Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nemôžu prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Google považuje inštaláciu doplnku prehliadača za námietku. Ak sa systém informačných technológií dotknutej osoby odstráni, naformátuje alebo preinštaluje neskôr, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby deaktivovala Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný príslušnou osobou alebo inou osobou, ktorá je v rámci ich sféry vplyvu, existuje možnosť preinštalovania alebo opätovnej aktivácie doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné predpisy spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený pod týmto odkazom https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

14. Predpisy o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie Google+

Ovládač integroval tlačidlo Google+ ako súčasť tohto webu. Google+ je tzv. Sociálna sieť. Sociálna sieť je miestom spoločenských stretnutí prevádzkovaných na internete, komunita online, ktorá zvyčajne používateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo podnikové informácie. Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné profily, odovzdávať fotografie a sieť prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolórom a do ktorej je integrované tlačidlo Google+, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky spustí pomocou príslušného tlačidla Google+, čo je reprezentácia zodpovedajúceho Google+ Tlačidlo od spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava vedomosti o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštivi. Podrobnejšie informácie o Google+ sú k dispozícii na stránke https://developers.google.com/+/ .

Ak je dotknutá osoba prihlásená do služby Google+ súčasne, spoločnosť Google rozpozná zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a po celú dobu svojho pobytu na našej webovej stránke, ktorá konkrétna podstránka našej webovej stránky navštívi dotknutá osoba. Tieto informácie zhromažďuje tlačidlo Google+ a spoločnosť Google ich priraďuje k príslušnému účtu Google+ príslušnej osoby.

Ak dotknutá osoba stlačí jedno z tlačidiel Google+ integrovaných na našom webe a vydá preto odporúčanie Google +1, Google priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Google+ príslušnej osoby a tieto osobné údaje uloží. Spoločnosť Google ukladá odporúčanie Google +1 od dotknutej osoby a zverejňuje ju v súlade s podmienkami akceptovanými dotknutou osobou. Odporúčanie Google + 1 vydané dotknutou osobou na tejto webovej stránke sa následne použije spolu s ďalšími osobnými údajmi, ako je napríklad názov účtu Google +1 používaný dotknutou osobou a fotografia uložená v týchto údajoch v iných službách Google. Napríklad výsledky vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google, účet Google príslušnej osoby alebo na iných miestach, napríklad na webových stránkach alebo v súvislosti s reklamami, uložené a spracované. Google je tiež schopný prepojiť návštevu tejto webovej stránky s inými osobnými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Google tiež zaznamenáva tieto osobné informácie s cieľom vylepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb Google.

Spoločnosť Google vždy dostáva informácie prostredníctvom tlačidla Google+, že príslušná osoba navštívila naše webové stránky, ak je dotknutá osoba prihlásená do služby Google+ súčasne s prístupom na naše webové stránky; Deje sa tak bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ alebo nie.

Ak dotknutá osoba nechce preniesť osobné údaje do spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu odhlásením zo svojho účtu Google+ predtým, ako zavolá našu webovú stránku.

Ďalšie informácie a príslušné nariadenia spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Ďalšie informácie od spoločnosti Google o tlačidle Google +1 nájdete na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

15. Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google AdWords

Kontrolór integroval službu Google AdWords na túto webovú stránku. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá inzerentom umožňuje umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred určiť určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google iba vtedy, keď používateľ vyhľadáva pomocou vyhľadávacieho nástroja výsledok vyhľadávania relevantného pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy distribuujú na tematických webových stránkach pomocou automatického algoritmu a pri zohľadnení predtým definovaných kľúčových slov.

Službu Google AdWords prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je inzerovať našu webovú stránku zobrazovaním reklamy súvisiacej so záujmami na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávacieho nástroja Google a zobrazovaním reklamy tretích strán na našej webovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google vloží do informačného systému dotknutej osoby tzv. Konverzný súbor cookie. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužije sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak platnosť cookie ešte neuplynula, používa sa konverzný cookie na zistenie, či na naše webové stránky boli prístupné určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému elektronického obchodu. Konverzný cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či subjekt údajov, ktorý prišiel na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy AdWords, vygeneroval predaj, t. J. Dokončil alebo zrušil nákup tovaru.

Údaje a informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu používa spoločnosť Google na generovanie štatistik návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách sa následne používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli postúpení prostredníctvom reklám AdWords, t. J. Na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords pre budúcnosť, Naša spoločnosť ani iní inzerenti Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu dotknutej osoby.

Konverzný cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako sú napríklad webové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, sa osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia použitého dotknutou osobou prenášajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje spoločnosť Google ukladá v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže zdieľať tieto osobné údaje získané technickým postupom s tretími stranami.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej webovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastaveniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní konverzného súboru cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google AdWords nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. 

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti záujmovej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba získať prístup na odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné nariadenia spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

16. Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania LinkedIn

Ovládač má na tejto webovej stránke integrované komponenty od spoločnosi LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom nadviazať kontakt s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. Viac ako 400 miliónov registrovaných ľudí používa LinkedIn vo viac ako 200 krajinách. Vďaka tomu je LinkedIn najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jedným z najnavštevovanejších webových stránok na svete.

LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Írsko, otázky ochrany osobných údajov, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, je zodpovedný za otázky ochrany údajov mimo USA.

Zakaždým, keď je prístup na našu webovú stránku, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (doplnok LinkedIn), tento komponent spôsobí, že prehliadač použitý príslušnou osobou stiahne zodpovedajúcu reprezentáciu komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie o doplnkoch LinkedIn nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins . V rámci tohto technického procesu LinkedIn získa vedomosti o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštívi.

Ak je dotknutá osoba prihlásená do LinkedIn súčasne, LinkedIn uznáva zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a po celú dobu jej pobytu na našej webovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje. Tieto informácie zhromažďuje komponent LinkedIn a priraďuje sa k príslušnému účtu LinkedIn osoby, ktorej sa LinkedIn týka. Ak dotknutá osoba klikne na tlačidlo LinkedIn integrované na našej webovej stránke, LinkedIn priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu LinkedIn dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

LinkedIn vždy dostáva prostredníctvom komponentu LinkedIn informácie o tom, že príslušná osoba navštívila naše webové stránky, ak je dotknutá osoba prihlásená na LinkedIn súčasne s prístupom na naše webové stránky; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent LinkedIn, alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie preniesli na LinkedIn, môžu zabrániť prenosu tak, že sa odhlásia zo svojho účtu LinkedIn pred prístupom na našu webovú stránku.

Na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls ponúka LinkedIn možnosť odhlásenia z e-mailových správ, správ SMS a cielených reklám, ako aj spravovanie nastavení reklám. LinkedIn tiež používa partnerov, ako sú Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Takéto cookies môžu byť odmietnuté na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Platné nariadenia o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Zásady používania súborov cookie spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy .

17. Predpisy o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Twitter

Radič má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby Twitter. Twitter je viacjazyčná verejne prístupná služba mikroblogovania, na ktorej môžu používatelia publikovať a distribuovať tzv. Tweety, t. J. Krátke správy, ktoré sú obmedzené na 280 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii všetkým, vrátane kohokoľvek, kto nie je prihlásený na Twitter. Tweety sa zobrazujú aj tzv. Sledovateľom príslušného používateľa. Sledovatelia sú ďalší používatelia služby Twitter, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje osloviť široké publikum pomocou hashtagov, odkazov alebo správ.

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je prevádzkovaná kontrolérom a do ktorej je integrovaná súčasť Twitter (tlačidlo Twitter), automaticky sa aktivuje internetový prehľadávač v informačnom technologickom systéme príslušnej osoby. sa zobrazí výzva na stiahnutie reprezentácie zodpovedajúcej súčasti Twitter zo služby Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter nájdete na https://about.twitter.com/de/resources/buttons . V rámci tohto technického procesu Twitter získava vedomosti o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštívi. Účelom integrácie súčasti služby Twitter je umožniť našim používateľom šíriť obsah tejto webovej stránky, zviditeľniť túto webovú stránku v digitálnom svete a zvýšiť počet našich návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba prihlásená do služby Twitter súčasne, služba Twitter uznáva zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a počas celej doby jej pobytu na našej webovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi. Tieto informácie zhromažďuje súčasť Twitter a priraďuje ich k príslušnému účtu Twitter dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu Twitter osoby údajov a uložia a spracujú prostredníctvom služby Twitter.

Twitter prijíma prostredníctvom komponenty Twitter informácie, že príslušná osoba navštvila naše webové stránky, ak je dotknutá osoba prihlásená na Twitter súčasne s prístupom na naše webové stránky; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Twitter, môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho Twitter účtu pred prístupom na našu webovú stránku.

Platné nariadenia o ochrane údajov v službe Twitter sú k dispozícii na adrese https://twitter.com/privacy?lang=de .

18. Ustanovenia o ochrane údajov o uplatňovaní a používaní systému Xing

Ovládač má na tejto webovej stránke integrované komponenty Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom nadviazať kontakt s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. Jednotliví používatelia si môžu v Xing vytvoriť svoj osobný profil. Spoločnosti môžu napríklad vytvárať profily spoločnosti alebo zverejňovať pracovné ponuky v Xing.

Spoločnosť Xing prevádzkuje spoločnosť XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je ovládaná ovládačom a do ktorej je integrovaná súčasť Xing (doplnok Xing), príslušný Xing automaticky aktivuje internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Komponent spôsobuje reprezentáciu zodpovedajúcej komponenty Xing, ktorá sa má stiahnuť z Xing. Ďalšie informácie o doplnkoch Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins . V rámci tohto technického procesu spoločnosť Xing získa informácie o tom, na ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštevuje príslušná osoba.

Ak je dotknutá osoba prihlásená do systému Xing súčasne, spoločnosť Xing uznáva zakaždým, keď dotknutá osoba vstúpi na našu webovú stránku, a po celú dobu svojho pobytu na našej webovej stránke, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky príslušná osoba navštevuje. Tieto informácie zhromažďuje komponent Xing a priraďuje sa na príslušný účet Xing osoby, ktorej sa Xing týka. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našej webovej stránke, napríklad na tlačidlo „Zdieľať“, Xing priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu Xing dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

Xing vždy dostáva cez komponent Xing, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do Xing súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Xing alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie posielali do Xingu, môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho účtu Xing pred prístupom na našu webovú stránku.

Predpisy o ochrane údajov publikované spoločnosťou Xing, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.xing.com/privacy , poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Xing. Xing zverejnil aj informácie o ochrane údajov pre tlačidlo zdieľania XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

19. Spôsob platby: Predpisy o ochrane údajov pre PayPal ako spôsob platby

Ovládač má na tejto webovej stránke integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovateľ platobných služieb online. Platby sa spracúvajú prostredníctvom takzvaných účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné alebo obchodné účty. PayPal má tiež možnosť spracovať virtuálne platby prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, a preto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje uskutočňovať online platby tretím stranám alebo prijímať platby. PayPal tiež pôsobí ako správca a ponúka služby ochrany kupujúcich.

Európska operačná spoločnosť PayPal je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Ak si dotknutá osoba zvolí ako spôsob platby počas procesu objednávania v našom internetovom obchode „PayPal“, údaje dotknutej osoby sa automaticky prenesú na PayPal. Výberom tejto možnosti platby dotknutá osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

Osobné údaje prenášané na PayPal sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Na spracovanie kúpnej zmluvy sú potrebné aj osobné údaje týkajúce sa príslušnej objednávky.

Účelom prenosu údajov je spracovanie platieb a predchádzanie podvodom. Prevádzkovateľ prevedie osobné údaje PayPal najmä v prípade, ak je na prenose oprávnený záujem. Osobné údaje vymieňané medzi PayPal a osobou zodpovednou za spracovanie môže PayPal preniesť do agentúr poskytujúcich informácie o úvere. Účelom tohto prenosu je overiť totožnosť a dôveryhodnosť.

PayPal môže osobné údaje postúpiť pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov alebo ak sa údaje majú v objednávke spracovať.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov z PayPal. Zrušenie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracovať, použiť alebo preniesť na (zmluvné) spracovanie platieb.

Aktuálne predpisy spoločnosti PayPal o ochrane údajov nájdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

20. Spôsob platby: nariadenia o ochrane údajov pre Sofortüberweisung ako spôsob platby

Riadiaca jednotka má na tejto webovej stránke integrované komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung je platobná služba, ktorá umožňuje bezhotovostné platenie produktov a služieb na internete. Sofortüberweisung predstavuje technický proces, ktorým maloobchodný predajca online okamžite dostane potvrdenie o platbe. To umožňuje maloobchodníkovi dodať tovar, služby alebo súbory na stiahnutie zákazníkovi ihneď po zadaní objednávky.

Prevádzkovateľom spoločnosti Sofortüberweisung je spoločnosť SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Nemecko.

Ak dotknutá osoba počas procesu objednávania vyberie v našom online obchode ako spôsob platby „Sofortüberweisung “, údaje dotknutej osoby sa automaticky prenesú do spoločnosti Sofortüberweisung. Výberom tejto možnosti platby dotknutá osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby..

Pri nákupe prostredníctvom Sofortüberweisung kupujúci odošle PIN a TAN spoločnosti Sofort GmbH. Sofortüberweisung potom vykoná prevod online predajcovi po technickej kontrole zostatku na účte a prístup k ďalším údajom s cieľom skontrolovať finančné prostriedky na účte. Obchodník online je potom automaticky informovaný o vykonaní finančnej transakcie.

Osobné údaje vymieňané so spoločnosťou Sofortüberweisung sú krstné meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Účelom prenosu údajov je spracovanie platieb a predchádzanie podvodom. Správca údajov tiež prenesie ďalšie osobné údaje na spoločnosť Sofortüberweisung, ak je o prenos oprávnený záujem. Osobné údaje vymieňané medzi spoločnosťou Sofortüberweisung a osobou zodpovednou za spracovanie môže spoločnosť Sofortüberweisung zaslať agentúram poskytujúcim informácie o úvere. Účelom tohto prenosu je overiť totožnosť a dôveryhodnosť.

Sofortüberweisung môže postúpiť osobné údaje pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov alebo ak sa údaje majú spracovať v objednávke.

Dotknutá osoba má v porovnaní so Sofortüberweisung kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Zrušenie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracovať, použiť alebo preniesť na (zmluvné) spracovanie platieb.

Príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnostiSofortüberweisung sa nachádzajú na stránke https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ .

21. Právny základ pre spracovanie

Článok 6, ktorý som osvetlila. GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania, kde získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty, je spracovanie založené na: Článok 6, ktorý som osvetlila. b GDPR. To isté platí pre také spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako je napríklad splnenie daňových povinnosti, je spracovanie založené na článku 6 ods. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by nastalo napríklad v prípade zranenia návštevníka našej spoločnosti a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie sa museli odovzdať lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6, ktorý som osvetlil. d GDPR. V konečnom dôsledku by sa operácie spracovania mohli zakladať na článku 6, ktorý som uviedol. f GDPR. Operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ ich neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto operácie spracovania sú nám povolené najmä preto, že ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti usúdil, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie č. 47 vety 2 GDPR).

22. Oprávnené záujmy na spracovaní, ktoré sleduje kontrolór alebo tretia strana

Je spracovanie osobných údajov na základe článku 6 osvetlené. f GDPR je náš legitímny záujem na uskutočňovaní nášho podnikania v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

23. Trvanie uchovávania osobných údajov

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutítejto doby sa príslušné údaje bežne vymažú za predpokladu, že sa už nebude musieť plniť alebo iniciovať zmluva.

24. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Potreba uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Budeme vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. Daňové predpisy) alebo môžu tiež vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. Informácie o zmluvnej strane). Niekedy môže byť potrebné uzavrieť zmluvu, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak naša spoločnosť s nimi uzavrie zmluvu. Ak sa neposkytnú osobné údaje, bude mať za následok, že zmluva nebude s dotknutou osobou uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa dotknutá osoba obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Náš zamestnanec prípad od prípadu objasňuje, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo či je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

25. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov vytvoril generátor vyhlásení o ochrane údajov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorý pracuje ako externý úradník pre ochranu údajov vo Würzburgu (Externer Datenschutzbeauftragter Würzburg), v spolupráci s právnikom v oblasti IT a údajov Christian Solmecken (IT- und Datenschutzrecht Anwalt Christian Solmecke).

Preklad z nemeckého jazyka: Medialink Communications Consult s.r.o. (Pomocou Google Translator)

 

 

Slovak