Nemecko

Kedy máte v Nemecku nárok na dlhodobú starostlivosť?

Nemecko: Dlhodobá starostlivosť

V Nemecku sa dávky na dlhodobú starostlivosť v prípade potrebnej starostlivosti (závislosti) poskytujú v rámci zákonného systému pre oblasť dlhodobej starostlivosti.

Sociálne poistenie dlhodobej starostlivosti (kniha XI sociálneho zákonníka, Sozialgesetzbuch SGB XI) je nezávislou súčasťou sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týka rizika dlhodobej starostlivosti podobne ako poistenie proti chorobám, úrazom, nezamestnanosti a starobné poistenie. Rozsiahly zoznam dávok v dlhodobej starostlivosti má za cieľ pomôcť pri zmierňovaní fyzickej, duševnej aj finančnej záťaže osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúcej z nevyhnutnosti dlhodobej starostlivosti, ako aj pomôcť im viesť dôstojný život podľa ich predstáv napriek tomu, že potrebujú starostlivosť.

Každý, kto je krytý zákonným alebo súkromným zdravotným poistením, je automaticky a povinne krytý aj zákonným alebo súkromným opatrovateľským poistením pre prípad dlhodobej starostlivosti. Na získanie nároku na dávky v rámci zákonného poistenia v oblasti dlhodobej starostlivosti sa vyžaduje kvalifikačné obdobie dvoch rokov. Na základe požiadaviek zákonného poistenia pre prípad dlhodobej starostlivosti potrebuje starostlivosť osoba, ktorá v dôsledku telesného, emocionálneho alebo duševného ochorenia alebo postihnutia vyžaduje dlhodobú opateru v dĺžke minimálne 6 mesiacov na vykonávanie každodenných činností. Príslušná potreba pomoci sa rozširuje aj na oblasti osobnej hygieny, jedla, pohyblivosti, ako aj všeobecnej starostlivosti a pomoci v domácnosti. Výška dávok v dlhodobej starostlivosti sa neurčuje na základe veku ani príjmu, ale na základe rozsahu potrebnej starostlivosti, ktorý určí lekársky odbor zdravotnej poisťovne. To znamená, že dávky v dlhodobej starostlivosti sa priznávajú v zásade iba osobám patriacim minimálne do kategórie I. V prípade určitých dávok (tzv. nízka prahová úroveň) stačí na priznanie nároku na tieto dávky aj nižšia úroveň potrebnej starostlivosti.

Osoby s menej náročnými požiadavkami na starostlivosť (do 90 minút denne) alebo osoby s čiastočným poistným krytím (Teilkaskoversicherung), ktorým stanovené výšky dávok nepostačujú na pokrytie skutočných nákladov, môžu v osobitných prípadoch poberať dávky v starostlivosti v rámci systému sociálnej pomoci.

Dávky sociálnej pomoci, tzv. opatrovateľská pomoc, sa vyplácajú len v prípade finančnej závislosti príslušnej osoby, t. j. ak daná osoba vyžadujúca starostlivosť nemôže uhradiť celkové náklady na túto službu ani jej ju nemôže poskytnúť niekto iný.

Okrem toho, zo zákonného opatrovateľského poistenia pre rodinných príslušníkov, ktorí osobu opatrujú, a iných neformálnych opatrovateľov sa vyplácajú penzijné poistné príspevky, úrazové poistné krytie, príspevky na poistenie v nezamestnanosti počas obdobia opatrovania, ako aj ďalšie dávky pomoci, napr. bezplatné školiace kurzy, možnosti odľahčovacej a náhradnej starostlivosti atď.

Dátum príspevku: 8.02.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, XII. Dlouhodobá péče

© Európska únia, 2012