Nemecko

Dávky v nezamestnanosti: Aké dávky sa poskytujú v Nemecku?

Nemecko: Dávky v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti

Dávky sa líšia v závislosti od vašej mzdy, daňovej kategórie uvedenej na vašej daňovej karte a od toho, či máte alebo nemáte deti.

Na účely výpočtu dávok sa zohľadňuje priemerná denná mzda za posledný rok, až do maximálnej výšky dávky 5 500 EUR mesačne v starých spolkových krajinách a 4 800 EUR mesačne v nových spolkových krajinách.

Príjemcovia, ktorí majú deti, dostávajú 67 % čistej mzdy, zatiaľ čo príjemcovia, ktorí nemajú deti, dostávajú 60 % čistej mzdy.

Dĺžka obdobia vyplácania dávok závisí od dĺžky obdobia platenia príspevkov a od vášho veku, pričom maximálna dĺžka je 24 mesiacov. Pohybuje sa od šiestich mesiacov v prípade osôb, ktoré boli povinne poistené 12 mesiacov, do maximálne 24 mesiacov v prípade starších osôb, ktoré boli povinne poistené 48 mesiacov. Trvanie dávok sa líši v rozpätí od troch do piatich mesiacov za určitých okolností, po splnení kvalifikačného obdobia 6 až 10 mesiacov výkonu zamestnania; toto ustanovenie platí od júla 2012.

Minimálne dávky pre uchádzačov o zamestnanie (podpora vnezamestnanosti II / sociálna pomoc)

Poskytovanie základného príspevku pre uchádzačov o zamestnanie je pomoc zameraná na potreby podliehajúca skúmaniu majetkových pomerov, ktorej výška sa stanovuje v súlade so sociálnou podporou s cieľom zaručiť sociálno-kultúrne životné minimum. Potrebná výška pomoci sa poskytuje v súlade s bežnými požiadavkami (Regelbedarfe) na spolkovej úrovni vo forme štandardných sadzieb (Regelsätze), ktoré sú v celom Nemecku rovnaké. Skutočné náklady na bývanie a kúrenie sú hradené v plnej výške, ak sú primerané. Štandardná schválená požiadavka sa poskytuje ako paušálna suma na pokrytie nákladov na jedlo, osobnú hygienu, zariadenie v domácnosti a osobné potreby každodenného života. Okrem toho sa môžu priznať dodatočné požiadavky (Mehrbedarfe) (napr. na výživu alebo pre slobodných rodičov atď.), ako aj osobitné dávky. K 1. januáru 2011 sa reorganizoval systém minimálnych zdrojov na zabezpečenie sociálno-kultúrneho životného minima pre deti, mládež a mladých dospelých (tzv. vzdelávací balíček). V tomto balíčku sa zohľadňujú školské výlety, personalizované školské pomôcky, školské obedy, školská doprava, športové, kultúrne a voľnočasové aktivity a za určitých okolností aj podpora učenia/štúdia.

Dĺžka vyplácania minimálnych dávok pre uchádzačov o zamestnanie je v zásade neobmedzená za predpokladu, že boli splnené podmienky nároku na tento príspevok. Dávky sa však spravidla vyplácajú len počas 6 mesiacov. Po tomto období je potrebné znovu preukázať nárok na ich vyplácanie.

Ďalšie dávky

Počas obdobia vašej nezamestnanosti platí za vás systém poistenia v nezamestnanosti:

  • odvody zdravotného poistenia; pokiaľ ide o poberanie dávok, uplatňujú sa podmienky vysvetlené v časti o zdravotnej starostlivosti;
  • odvody do opatrovateľského poistenia pre prípad dlhodobej starostlivosti;
  • odvody do povinného dôchodkového systému.

Pokiaľ máte nárok na dávku v nezamestnanosti, ste poistený aj proti niektorým úrazom.

V Nemecku právne predpisy neustanovujú dávky v prípade predčasného odchodu do dôchodku. V rámci práva kolektívnych zmlúv však majú mnohé odvetvia ustanovenia týkajúce sa predčasného odchodu do dôchodku.

Dátum príspevku: 5.02.2020, aktualizované: 7.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, X. Nezamestnanosť

© Európska únia, 2012