Nemecko

Zdravotná starostlivosť: Aké dávky sa poskytujú v Nemecku?

Nemecko: Zdravotná starostlivosť

Preventívne prehliadky

V rámci opatrení predchádzania chorobám máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na tieto preventívne lekárske prehliadky:

  • preventívne prehliadky dieťaťa na účely prevencie detských chorôb do dovŕšenia šiesteho roku a do dovŕšenia desiateho roku,
  • ročnú preventívnu prehliadku na účely prevencie rakoviny u žien vo veku od 20 rokov a u mužov vo veku od 45 rokov,
  • raz za dva roky majú všetci poistení vo veku od 35 rokov nárok na preventívnu lekársku prehliadku osobitne zameranú na kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia obličiek alebo cukrovku.

Lekárska starostlivosť

Počas celej dĺžky doby poistenia máte vy aj vaši rodinní príslušníci nárok na lekársku starostlivosť všeobecných lekárov, odborných lekárov a zubných lekárov.

V každom štvrťroku musí dospelá osoba zaplatiť osobitný poplatok (Praxisgebühr) 10 EUR za každú počiatočnú návštevu u lekára alebo zubného lekára. Tento osobitný poplatok nie je potrebné platiť za štvrťrok v prípade odporučenia na vyšetrenie od všeobecného lekára ani za polročné preventívne prehliadky u zubného lekára.

Lieky, zdravotnícke pomôcky a protézy

Lieky sa vydávajú na predpis zmluvného lekára a môžu sa vybrať v ktorejkoľvek lekárni. Spravidla sa za každý liek kupovaný v lekárni pripláca 10 % predajnej ceny, minimálne 5 EUR a maximálne 10 EUR, pričom príplatok nesmie byť vyšší ako cena lieku. Lieky proti prechladnutiu a chrípkovým ochoreniam vrátane liekov na ich liečbu, ako napr. lieky na upchatý nos, lieky proti bolesti, lieky na potlačenie kašľa a uľahčenie vykašliavania, prostriedky na liečbu hrdla a ústnej dutiny s výnimkou liekov na choroby spôsobené hubovými infekciami, preháňadlá a lieky proti nevoľnosti pri cestovaní hradí v plnej výške poistenec.

Do pokrytia poistenia taktiež nespadajú lieky slúžiace na zlepšenie kvality života. Predovšetkým sú vylúčené lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie, na nabudenie a zvýšenie sexuálnej výkonnosti, odvykanie od fajčenia, stratu hmotnosti alebo chuti do jedla, na úpravu telesnej hmotnosti alebo zlepšenie rastu vlasov. Lieky, ktoré sa vydávajú bez predpisu, hradí poistenec. Niektoré lieky vydávané bez predpisu vo výnimočných prípadoch prepláca poisťovňa. Napríklad lieky pre deti do veku 12 rokov s poruchou vývoja, ako aj farmaceutiká, ktoré podľa usmernení spoločného spolkového výboru (Gemeinsamer Bundesausschuss) predstavujú liečebný štandard na liečbu vážnych ochorení, sú (čiastočne) preplácané.

Poistenci majú zároveň nárok na pomocné liečebné terapie (rehabilitačná liečba, logopédia, pracovná terapia, podiatria). Poistenci sú povinní platiť 10 % príplatok k nákladom plus 10 EUR za predpis.

Zdravotná poisťovňa tiež hradí náklady na načúvacie pomôcky nevyhnutné z lekárskeho hľadiska a iné pomôcky a protézy, v nevyhnutných prípadoch vo výške zmluvne určenej sumy. Poistenci majú iba obmedzený nárok na optické pomôcky. Poskytnutie pomôcok a potrieb podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany zdravotnej poisťovne, ak sa poisťovňa tohto nároku nezriekla. Príplatok na potreby a pomôcky predstavuje 10 % z ceny, ale najmenej 5 EUR a najviac 10 EUR, pričom príplatok nesmie byť vyšší ako cena kúpeného výrobku. Príplatok na spotrebné pomôcky je ohraničený hodnotou 10 EUR za celú mesačnú zásobu týchto pomôcok.

Stomatologická starostlivosť

Bežná a chirurgická zubná liečba potrebná z lekárskeho hľadiska je v plnej miere hradená zdravotnými poisťovňami.

Pokiaľ ide o náklady na ortodontické ošetrenie (prevencia a náprava nerovností čeľuste alebo zubov), príspevok poistenca je 20 %. Sumu 20 % zdravotná poisťovňa poistencovi nahradí až po ukončení liečby. Hradená je aj nevyhnutná ortodontická starostlivosť pre poistencov mladších ako 18 rokov (v niektorých prípadoch aj pre staršie osoby).

Poistené osoby dostávajú na základe diagnóz stále dotácie na dentálne výplne a korunky vo výške zodpovedajúcej 50 % nákladov stanovenej bežnej starostlivosti, takzvanú štandardnú dávku (Regelleistung). Stála dotácia sa zvyšuje pre osoby, ktoré podstupujú pravidelné preventívne vyšetrenia. Okrem stálej dotácie majú poistenci s príjmom pod istou hranicou nárok na rovnakú čiastku, ako aj na medicínsky potrebnú štandardnú dávku bez platenia príliš vysokých poplatkov.

Domáce ošetrovanie a výpomoc v domácnosti

Pokiaľ vám osoba žijúca vo vašej domácnosti nemôže poskytovať starostlivosť a výpomoc, ktorú potrebujete počas choroby, zdravotná poisťovňa uhradí okrem lekárskej starostlivosti aj opatrovateľskú starostlivosť, ktorú vám bude u vás doma poskytovať príslušný personál. Tento nárok si však môžete uplatniť iba vtedy, keď je žiaduca liečba v nemocnici, ktorú však nemožno uskutočniť, alebo keď sa uvedenej liečbe možno vyhnúť alebo ju možno skrátiť prostredníctvom domácej starostlivosti. Domáca starostlivosť sa v jednotlivých prípadoch ochorenia spravidla obmedzuje na štyri týždne.

V zásade sa nárok na výpomoc v domácnosti obmedzuje na štyri týždne na jednu chorobu, pokiaľ sa o svoju domácnosť nemôžete sám postarať kvôli chorobe. Táto dávka sa vám však poskytne iba za predpokladu, že máte dieťa mladšie ako 12 rokov alebo zdravotne postihnuté, o ktoré sa u vás doma nemôže starať nikto iný.

Nemocničná starostlivosť

Máte nárok na akýkoľvek typ nemocničnej starostlivosti, ktorú potrebujete. Nutnosť hospitalizácie musí potvrdiť lekár. S výnimkou naliehavých prípadov sa úhrada nákladov musí uskutočniť na základe žiadosti vopred podanej zdravotnej poisťovni. Do 28 kalendárnych dní v roku budete musieť hradiť príspevok 10 EUR za každý deň hospitalizácie.

Cestovné náklady

Nevyhnutné cestovné náklady spojené s podrobením sa lekárskej starostlivosti môže za určitých podmienok plne alebo čiastočne uhradiť zdravotná poisťovňa. Sami poistenci musia zaplatiť 10 % cestovných nákladov, najmenej však 5 EUR a najviac 10 EUR za jednu cestu.

Dátum príspevku: 26.01.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, II. Zdravotná starostlivosť

© Európska únia, 2012